Protecția datelor cu caracter personal

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE  ADRESATĂ PACIENŢILOR SC PAN MED SRL

25.05.2018

SC Pan Med SRL prelucrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (Legea nr. 677/2001) şi ale Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecţia datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credință şi în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

În anumite ocazii, SC Pan Med SRL poate modifica această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările în legislaţie, în practicile noastre de preluare şi utilizare a datelor personale, în caracteristicile site-ului sau în progresele tehnologice. În cazul în care aducem modificări ce afectează modul nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificări vor fi publicate în această informare, iar data intrării în vigoare va fi publicată la începutul politicii de confidenţialitate. Prin urmare, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultată periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici şi practici. SC Pan Med SRL va publica cât mai vizibil modificările esenţiale înainte de implementarea acestora.

Date cu caracter personal

În calitatea dumneavoastră de pacient al SC Pan Med SRL, precum şi în calitate de rudă a pacienților SC Pan Med SRL, sau, după caz, însoțitor al acestora ori de împuternicit al acestora,  vă informam în mod expres, prin prezenta Notă de Informare, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din Regulamentul General UE privind protecția datelor, cu privire la prelucrarea şi stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile descrise în prezenta Notă de Informare:

  • Informații generale: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, data nașterii, CNP, ID de pacient, loc de muncă, certificat de naștere, Copie CI, semnătura, naționalitate, sex, pacient/mamă/tată;
  • Date de sănătate sau conexe activității operatorului în legătură cu pacienți:

–   simptome, diagnostic, antecedente , tipul intervenției, acte ce țin de activitatea medicală, cum ar fi recomandare medic familie, raport medical, cod diagnostic, semnătura pacientului, calitatea de asigurat CNAS, card de sănătate, bilet de trimitere, date card de sănătate, investigații, ziua/ora/ locația recoltării, diagnostic prezumtiv, informații stare de sănătate, alergii, medicație prescrisă pentru diverse patologii, informații medicale în urma realizării consultului, greutate, înălțime, diagnostic, fumător/nefumător, grupă sanguină, RH, istoric medical, scrisori medicale, talon pensie, medicația și modul de administrare.

– datele programării, date privind consultațiile si analizele, data recoltării, codul de proba;

–  nume si prenume medic,

– date privind imaginea: voce, imagine video a persoanei vizate;

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către SC Pan Med SRL  în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor medicale, conform legii aplicabile, respectiv cu obținerea consimţământului pacientului în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alineat 2) litera a) din Regulamentul UE privind protecția datelor, în scopul prestării serviciilor medicale conform articolului 9 alineat 2) litera h) din Regulamentul UE privind protecția datelor, în vederea urmăririi unui interes legitim in condițiile art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE privind protecția datelor sau de îndeplinire a unor obligații legale corelative potrivit art. 6 alin. 1 lit. c) din același act normativ), după cum urmează:

a)      Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu 9 alineat 2) litera h) din Regulamentul UE privind protecția datelor, cum ar fi în vederea realizării programărilor în unitățile medicale sau prin telefonic, în vederea realizării actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, eliberării de rețete, acordării concediilor medicale, precum și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacientului.

b)      Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de Sănătate sau de către asiguratorul extern, conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a SC Pan Med SRL;

c)      Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv în vederea executării contractelor încheiate cu persoanele vizate, a întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice, inclusiv recuperarea debitelor și a facturilor emise de furnizori și realizarea plății acestora;

d)     Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de Corespondență/raportare prin e-mail către SIAAM si DSP privind depistarea anumitor infecții ale pacientului, respectiv ținerea registrului electronic unic de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii conform articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecția datelor și în deplină concordanță cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății actualizată și republicată.

e)      Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform competentelor legale ale acestora, în temeiul articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecția datelor;

f)       Prelucrarea datelor în interesul legitim al SC Pan Med SRL, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, cum ar fi organizarea raportărilor, realizarea evidentei serviciilor medicale, evidența programărilor în aplicațiile IT dedicate, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea pacienților sau altor persoane vizate, gestionarea corespondentei uzuale, încheierii și executării contractelor cu policlinici care transmit probele recoltate, arhivării foilor de observație; al realizării de operațiuni de audit; dezvoltării de aplicații IT și testare a acestora; în scopul supravegherii prin camere video a spațiului pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor; prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul reprezentării societății în fața instanțelor de judecată și a autoritatilor publice;

În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Durata prelucrării datelor:

În cadrul scopurilor legate de activitatea SC Pan Med SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de serviciile medicale vor fi stocate pe durata contractului de prestări servicii medicale, respectiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabilă constând în 20 de ani.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;

Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor, se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare;

De asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor dumneavoastră, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Datele prelucrate în scopurile prevăzute la punctul 2 literele a) –f) sunt necesare în vederea fie a încheierii sau executării contractului încheiat cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale a SC Pan Med SRL, astfel că refuzul dumneavoastră în a ne transmite aceste date poate determină imposibilitatea acestuia de prestare a serviciilor medicale, respectiv a încheierii unei relații contractuale pentru prestarea de servicii medicale.

În situația în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal realizate în interesul legitim al SC Pan Med SRL  astfel cum au fost menționate în art. 2) litera f) vă informăm că această opțiune va fi analizată si, în funcție de situația particulară a dvs., veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor.

În situația în care nu sunteți de acord cu operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră întemeiate pe consimţământul dumneavoastră, vă precizăm că acest aspect nu va avea nicio consecință în ceea ce privește prestarea către dumneavoastră a serviciilor medicale de către SC Pan Med SRL

Persoanele împuternicite/Destinatari/Operator asociat:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către următoarele persoane, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

Furnizorii de prestări servicii cum ar fi, dar fără a se limita la furnizori de servicii și sisteme IT, partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili, cenzori si auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise), clinici partenere, etc. precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Societatea va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecţie, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal. În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activităţile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanţii vor fi supuşi aceloraşi obligaţii în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de securitate, tehnice şi organizatorice prevăzute de Legea nr. 677/2001, de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

La cerere, gratuit și în condiții de confidențialitate vă putem pune la dispoziție o listă a partenerilor contractuali ce prelucrează datele dvs. personal.

Alte societăţi din UE/EEA, cum ar fi Synlab Germania;

Autorităţi ale statului precum Casa de Asigurări de Sănătate, DSP, autoritatea fiscală, etc. pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă.

iii.            Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

In ceea ce priveste datele dumneavoastra personale aveti posibilitatea  de a exercita oricare dintre următoarele drepturi, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresata SC Pan Med SRL la adresa din Craiova, Strada Calea Bucuresti nr. 9, bloc U1 , parter, judetul Dolj sau la adresa de e-mail: dpo@pan-med.ro

Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal– de a obtine din partea SC Pan Med SRL, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

Dreptul la rectificare asupra datelor – aveti dreptul de a cere rectificarea datelor inexacte care va privesc;

Dreptul de a sterge datele prelucrate – aveti dreptul de a solicita SC Pan Med SRL , stergerea datelor personale care va privesc, iar SC Pan Med SRL are obligatia de a sterge datele personale care va privesc, in oricare din urmatoarele situatii:

datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

retragerea consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

Dreptul de a solicita SC Pan Med SRL restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale – aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

  • a prelucrarii inexacte
  • a prelucrarii ilegale
  • a exercitarii dreptului la opozitie

Dreptul de portabilitate a datelor –  reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod curent si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic

Dreptul la opozitie – reprezinta dreptul dumneavoastra de a va opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari; Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).g. Dreptul de a va adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679(GDPR), sau instantelor de judecata.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta SC Pan Med SRL  printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată – în atenţia Responsabilului cu protecția datelor al SC Pan Med SRL  sau prin email la adresa dpo@pan-med.ro.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea acesteia de către subscrisa, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

De asemenea, vă comunicăm datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor al SC Pan Med SRL, respectiv adresa poștala Craiova, str. C. Bucuresti, nr.9, bl. U1, parter, adresa de email dpo@pan-med.ro și numărul de telefon – 0743144303

De asemenea, în cazul operațiunilor de prelucrare întemeiate pe consimțământul dumneavoastră, în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe bază consimțământului înainte de retragerea acestuia

Alte aspecte:

SC Pan Med SRL  garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integritătii și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul General UE.

Menționăm că pentru operațiunile de prelucrare realizate în temeiul consimțământului persoanei vizate, persoana vizată va fi informată conform art. 13 din GDPR printr-o Notă de informare separată, pentru a-și putea exprima consimțământul expres și separat pentru fiecare scop în parte.

Sc Pan Med SRL

Administrator

Bacanoiu Manuela-Violeta